广西快乐双彩走势图带连线带坐标|广西快乐双彩开奖结果

R?stinis namas

R?stinis namas – puikiausias pasirinkimas tiems, kurie vertina natūralum?, ?ilum?, ekonomi?kum? ir sveik? aplink?. Spygliuo?i? med?i? am?ius, i? kuri? yra statomi r?stiniai namai, siekia 120-150 ir daugiau met?, tad gyvenimas sakais kvepian?ioje natūralios gamtos istorijoje, kuri? pasakoja unikali? ornament? med?i? kamien? ra?tai, yra i?skirtinai esteti?kas.

R?stini? nam? statybos istorija Lietuvoje skai?iuoja apie 2 tūkstan?ius met?. Senov?je, prie? 3-4 tūkst. met?, ?mon?s būstus i? medienos r?st? statydavo naudodami stulpin? konstrukcij?, kuomet med?i? kamienai buvo sustatomi vertikaliai, juos perpinant ?akomis, sutvirtinant moliu, vilna, ply?ius u?kam?ant samanomis. V?liau (Lietuvoje- pirmo tūkstantme?io prad?ioje) prad?ta statyti r?stus vien? vir? kito guldant horizontaliai. Pasiteisinus ?ios statybos technologijai, imta r?sti gana didelius, auk?tus, tvirtus ir ilgaam?ius statinius: gynybines pilis, ba?ny?ias, dvarus ir kt. Net i?tobul?jus r?stini? nam? statybos technologijoms, statini? kokyb? didele dalimi priklauso nuo meistro ?ini?, ?gūd?i?, geb?jimo ypating? d?mes? skirti statybin?s ?aliavos parinkimui.

Mediena, naudojama r?stini? nam? statybai- natūrali med?iaga i? gamtos, kurios unikali? savybi? dabartiniame technologij? am?iuje kol kas nepavyko atkartoti dirbtiniu būdu. Da?niausiai naudojami spygliuo?i? – pu?ies ir egl?s, re?iau – maumed?io ir kedro r?stai. Pastarieji pasi?ymi struktūros tvirtumu, didesniu atsparumu aplinkos poveikiui, tad yra kiek brangesni.

R?stiniai namai klasifikuojami ?: Natūrali? r?st?. R?stai apdirbami (nu?ievinami ir apipjaunami) tik rankiniu būdu, neprarandant natūralios med?io kamieno i?vaizdos. R?sto skersmuo skirtingose vietose nevienodas, o r?sto gal? storis gali skirtis netgi dvigubai, tod?l namo surentimas i? rankiniu būdu apdorotos medienos u?trunka kiek ilgiau d?l atidumo, tikslumo ir kruop?tumo reikalaujan?io rank? darbo). Ma?ininio apdirbimo. Mechaniniu būdu paruo?iami tekinti (apvalūs), frezuoti (sta?iakampiai) arba klijuoto ta?o r?stai. Stakl?mis apdirbt? r?st? ruo?iniai yra identi?ko skersmens, auk??io, ilgio. Ma?ininio apdirbimo r?st? technologija leid?ia i?vengt netikslum? ir klaid?, pagreitina namo statybos darbus.

R?stinis namasR?stiniai namai, lyginant su kito tipo statiniais, pasi?ymi ?iomis puikiomis savyb?mis: – Ekologi?kumas. R?stini? nam? ekologi?kumas- nenugin?ijamas. Jau vien tod?l, jog statybai naudojamos natūralios med?iagos, kurios nekenkia nei gyventojams, nei aplinkai. R?stiniuose namuose neplinta alergijos, d?l medienos geb?jimo „kv?puoti“ ir nuolat vykstan?ios oro apykaitos nereikia joki? papildom? v?dinimo sistem?. Medis gerai izoliuoja ?ilum?, tad vasar? visuomet bus v?su ir dr?gna, o ?iem?-jauku ir ?ilta. Tod?l vis da?niau sugr??tama prie medini? nam? statybos, kuri? tam tikr? laikotarp? buvo i?stūm? mūriniai namai. – lgaam?i?kumas. Mediena yra ilgaam??. Seniausi Lietuvoje tebestovintys r?stiniai trobesiai siekia 300 met?, o pasaulyje yra i?likusi? r?stini? nam?, skai?iuojan?i? kone 700 met?. Archeologini? kasin?jim? metu iki ?iol randama neblogai i?silaikiusi? r?stini? sutvirtinim? liekan?. Namai i? r?st? savo patvarumu nenusileid?ia plytiniams ar blokiniams namams. ?inia, mediniai namai labiau nei mūriniai yra veikiami ?vairi? aplinkos s?lyg?: saul?s, lietaus, temperatūr? svyravim?, ta?iau kokybi?kai sur?stas, tinkamai pri?iūrimas, periodi?kai impregnuojamas, lakuojamas ir laiku rekonstruojamas namas gali stov?ti ?imtme?ius. – Sveika aplinka. Medis yra natūrali ekologi?ka statybin? med?iaga, neturinti joki? neigiam? pasekmi? ?mogaus sveikatai. Jis filtruoja or?, nepraleisdamas kenksming?, or? ter?ian?i? med?iag?. Per ?imtme?ius ? medien? ?sig?r? spygliuo?i? sakai teigiamai veikia r?stiniuose namuose gyvenan?i?j? plau?ius ir kv?pavimo takus. Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad natūrali medienos spalva ir joje i?lik?s sak? kvapas ramina nerv? sistem?, padeda atsipalaiduoti, teigiamai veikia ?mogaus psichik?. D?l ?i? i?skirtini? ir unikali? savybi? natūralaus med?io būstai vis labiau pelno savo ir ateinan?i? kart? sveikata besirūpinan?i? ?moni? prielankum? ir simpatijas. – Natūralus oro dr?gm?s balansas. Gyvenimas r?stiniame name lyginamas su gyvenimu idealiai v?dinamame ir kondicionuojame būste. Jei viduje padaug?ja dr?gm?s, r?st? sienos j? nesunkiai sugeria, o patalpoms i?saus?jus, medis dr?gm? gr??ina atgal, tokiu būdu nuolat i?laikoma ideali santykin? oro dr?gm?, ?iluma ir oro kaita. R?stin?s sienos greitai ??yla ir l?tai v?sta, o vasar? nepraleid?ia kar??io ? vid?, optimaliai sureguliuodamos natūral? dr?gm?s balans? ir i?laikydamos sveik? nam? mikroklimat?. – Garso izoliacin?s savyb?s. Sausas medis pasi?ymi puikiomis garso izoliavimo savyb?mis. Jis gerai sugeria gars? ir neleid?ia jam sklisti aplinkoje. Tod?l vidin?s r?stin?s pertvaros u?tikrina puik? garso slopinim?. Taipogi medis pasi?ymi ir tuo, jog sugeria ir ma?ina vibracij?. – Elektrostati?kumas. Kod?l nuo alergijos ken?iantiems ?mon?ms rekomenduojama gyventi r?stiniuose namuose? Prie?astis nesunkiai paai?kinama- elektrostatin?s med?io savyb?s neleid?ia patalpose kauptis statinei elektros energijai, tod?l r?stini? nam? viduje nesklando dulk?s. Tai tikras i?sigelb?jimas alergi?kiems ir problem? su kv?pavimo tak? ligomis turintiems ?mon?ms. – Prie?gaisrin?s savyb?s. Konkuruojan?i? statybini? technologij? atstovai gali teigti, kad r?stinis namas yra degus. Ta?iau specialiomis nekenksmingomis priemon?mis apdoroti didelio skersmens r?stai yra labiau atsparesni degimui nei plieno konstrukcijos. Veikiant ugniai, r?st? pavir?ius pasidengia anglies sluoksniu, kuris yra stiprus ?ilumos izoliatorius, stabdantis kar??io plitim? medienoje. ?iluma mediena plinta kur kas l??iau nei metaluose, tod?l r?stai nesudega taip greitai, o degantis pastatas ilgai i?laiko savo konstrukcij? stabili?. Didelis pliusas – greita r?stinio namo statyba. Kokybi?kam r?stiniam namui pastatyti u?tenka 2 m?nesi?, tiesa, kiek ilgiau u?trunka papildomi darbai: projektavimas, ?em?s paruo?imas, pamat? liejimas, in?ineriniai ir ?rangos montavimo sprendimai, stogo dengimas, gerbūvio sutvarkymas. Prie privalum? galima priskirti i?skirtin? r?stinio namo estetik? bei architektūrinius sprendimus. ?io tipo namai be jokios papildomos apdailos patraukliai atrodo tiek i? i?or?s, tiek i? vidaus. Tad dr?siai galime teigti, jog r?stinis namas visais at?vilgiais turi ?ymiai daugiau privalum? nei trūkum? ir visame pasaulyje vertinamas kaip patikimas ir presti?inis statinys pilnaver?iam gyvenimui ir poilsiui.

Leave a Comment

El. pa?to adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pa?ym?ti *

广西快乐双彩走势图带连线带坐标 欢乐斗地主如何组队玩 pk10前三复式计划 500彩票计划助手下载 麻将玩法介绍 腾讯分分彩挂机计划 pt电子游戏电 全球彩票app彩票官网 pk10直播现场 体育票福建时时 体育投注网